Snelle levering
Snelle levering
Vakkundig advies
Vakkundig advies
Eenvoudig (na)bestellen van uw complete assortiment
Eenvoudig (na)bestellen van uw complete assortiment

Privacybeleid bescherming persoonsgegevens

Hazet hecht zeer grote waarde aan het naleven van de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten (hierna “U”) en verbindt zich ertoe om binnen het kader van haar activiteiten zorg te dragen voor de bescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens (hierna “Persoonsgegevens”).

Hazet verwerkt persoonsgegevens uitsluitend conform de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Het onderhavige Privacybeleid Bescherming Persoonsgegevens geeft de principes weer die Hazet volgt om een passende verwerking van alle informatie van U te waarborgen.

1. Ons beleid met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens

Hazet verbindt zich ertoe de essentiële beginselen voor de bescherming van Persoonsgegevens na te leven:
- transparantie: wij geven u duidelijke informatie over de doeleinden en de ontvangers van uw verzamelde Persoonsgegevens;
- rechtmatigheid, behoorlijkheid en relevantie: wij verzamelen en verwerken alleen de juiste en actuele Persoonsgegevens die nodig zijn voor de genoemde doeleinden (ad. 4);
- vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit: wij treffen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door onbevoegde derde partijen;
- bewaren van gegevens: wij bewaren uw Persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden en/of de specifieke dienst;
- uitoefening van uw rechten: wij bieden u de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te corrigeren via uw persoonlijke omgeving op onze website. Wij staan tot uw beschikking indien u gebruik wenst te maken van uw recht op verwijdering en/of overdracht van de gegevens.

2. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De Persoonsgegevens worden verzameld door Hazet Benelux, onderdeel van Hazet, Pieter Lieftinckweg 30, 1505 HX Zaandam , ingeschreven in het Handelsregister van Lyon onder n°562017830 met het volgende intracommunautaire btw-nummer: FR 84 562 017 830.

3. Rechtsgronden van de verwerking van de Persoonsgegevens

Hazet ziet erop toe dat de Persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:
- wanneer wij uw voorafgaande toestemming hebben gekregen op de website www.hazetshop.nl op het moment van het aanmaken van het account Design & Print. Deze toestemming kan te allen tijde op gelijke wijze weer worden ingetrokken;
- wanneer u ons om informatie verzoekt;
- om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die op ons rusten;
- om redenen die in ons gerechtvaardigd belang zijn. In dat geval verzekeren wij u dat wij toezien op een strikte evenredigheid tussen ons gerechtvaardigd belang en de respectering van uw privacy.

In dat kader kunnen uw Persoonsgegevens onder meer verwerkt worden:
- om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te waarborgen, bijvoorbeeld bij geschillen, en om een bewijs te kunnen vormen in verband met een eventuele schending van onze rechten;
- om ons gebruikersbestand te onderhouden en te verbeteren;
- om onze website voortdurend te verbeteren (met name door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en het analyseren van gegevens die via cookies zijn verzameld).

4. Doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens

De doeleinden van de door Hazet uitgevoerde verwerkingen beantwoorden aan een welbepaald en gerechtvaardigd gebruik. Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om Hazet in staat te stellen handelingen uit te voeren met betrekking tot het gebruikersbestand en handelingen die gericht zijn op het verbeteren van haar dienstverlening.

Uw Persoonsgegevens worden dus hoofdzakelijk verzameld en verwerkt in het kader van:
- het behandelen van een verzoek om informatie, zoals het aanvragen van proefsets en testvellen;
- het afhandelen van promoties en winacties;
- het aanmaken van een account om deel te nemen aan de loyaliteitscampagne Hazet waarmee u punten kunt sparen bij elke aankoop van een actieproduct van Hazet. Met deze punten kunt u cadeaus van Hazet ontvangen;
- het openen van een account voor deelname aan de diensten van Design & Print en het registreren van uw ontwerpen;
- technische assistentie bij de diensten van Design & Print: wijziging van bijvoorbeeld uw geregistreerde projecten om uw ontwerpen te optimaliseren of te corrigeren voor het afdrukken;
- het beheren van gebruikersgerelateerde zaken;
- het behandelen en afhandelen van klachten;
- het verzenden van de nieuwsbrief van Hazet die u informeert over nieuwe aanbiedingen, tips, productnieuws en voordelen waar u van kunt profiteren;
- het versturen van reclame per post.

Het optionele of verplichte karakter van de te verstrekken Persoonsgegevens wordt duidelijk aangegeven op de website van Hazet, waarbij verplicht in te vullen velden gemarkeerd worden door een asterisk (*).

5. Aard van de Persoonsgegevens

5.1. Onder Persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

5.2. Om te voldoen aan de in artikel 4 uiteengezette doeleinden, kan Hazet Persoonsgegevens verzamelen, waaronder:
- naam;
- voornaam;
- aanspreekvorm:
- adres;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- geboortedatum;
- aankooppunt c.q. leverancier;
- wachtwoord;
- design/ontwerpgeschiedenis;
- IP-adres;
- verbindings- en browsegegevens

6. De ontvangers van uw Persoonsgegevens

Hazet verbindt zich ertoe om uw Persoonsgegevens niet aan derden te verkopen, verhuren of over te dragen.

6.1. De ontvangers van Persoonsgegevens zijn onder meer binnen Hazet werkzame personen die belast zijn met IT-dienstverlening, administratie, marketing, klantenbeheer en commerciële dienstverlening, als ook technische dienstverlening bijvoorbeeld in verband met het beheer van de website.

6.2. Hazet kan sommige van uw Persoonsgegevens overdragen aan derden wegens een contractuele of wettelijke verplichting of wanneer dit een gerechtvaardigd belang dient.

6.3. Onze Partners die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, verwerken deze namens ons en volgens onze instructies. Ze zijn contractueel aan ons gebonden en wij leggen hen door middel van een verwerkersovereenkomst eensluidende vereisten op zoals beschreven in onderhavig document en zij moeten de vertrouwelijkheid in acht nemen van de gegevens die namens Hazet worden ontvangen, en mogen deze in geen geval gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van diensten namens Hazet.

6.4. Anders dan in deze gevallen zal Hazet uw Persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij dit wettelijk vereist is en/of als u hiervoor uitdrukkelijk vooraf toestemming hebt gegeven.

6.5. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies en analyseert, bijvoorbeeld, informatie over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. De informatie die door dit tekstbestand wordt gegenereerd over het gebruik van onze website, wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit te verstrekken, en om andere rapporten over het gebruik van de website en het gebruik van internetgerelateerde diensten te verstrekken. Als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken, zal Google deze informatie ook aan die derden doorsturen. Dit gebruik is anoniem en gepseudonimiseerd. U kunt een toekomstige gegevensverzameling van Google Analytics uitschakelen door een uitschakelmodule voor uw browser te installeren. Deze site maakt ook gebruik van de statistieken van Google Website - Voor meer informatie: klik hier.

7. Cookies

7.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden met name gebruikt om de efficiëntie van websites te vergroten. Sommige cookies, de zogenoemde tijdelijke cookies, worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Andere cookies, genaamd permanente cookies of tracking cookies, blijven op uw apparaat staan totdat ze verlopen of totdat u ze wist uit uw cachegeheugen. Met deze cookies kunnen wij informatie over u als terugkerende bezoeker onthouden.

7.2. Hoe gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om:
- een beveiligde online omgeving te kunnen bieden;
- de website beter te laten functioneren en het gebruik ervan te vergemakkelijken, en om u de beste kwaliteit te leveren qua navigatie en vervolgbezoek.

Wij gebruiken geen cookies om uw activiteiten buiten de website van Hazet om te volgen.

Ons doel is om u een gebruiksvriendelijke website te bieden en een optimale werking van onze website te garanderen.

Wij gebruiken dit type cookie om te begrijpen hoe bezoekers van onze website onze online diensten gebruiken. Met deze cookies zoeken we vervolgens naar manieren om onze diensten te verbeteren. Een cookie kan ons bijvoorbeeld laten zien dat een groot aantal mensen op een bepaald moment tijdens het browsen de website verlaat; wij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om deze specifieke stap veel gemakkelijker of gebruiksvriendelijker te maken voor al onze klanten.

Sommige functies zijn bedoeld om uw browse-ervaring te verbeteren en werken alleen met cookies. Door op onze website te blijven, stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt op elk moment van gedachten veranderen, maar houd er rekening mee dat sommige cookies ‘absoluut noodzakelijke’ cookies zijn voor onze klanten om vrij op onze site te kunnen browsen, hun producten te kunnen kiezen en op te slaan. Wij gebruiken ook cookies om de prestaties van de website te meten en hoe vaak websites bezocht worden.

Tijdelijke cookies, of sessiecookies, verlopen wanneer u de website sluit, want deze cookies worden gebruikt om de voortgang op de website en de duur van het bezoek te volgen. Deze cookies houden uw sessie actief tijdens uw bezoek.

De tracking code bevat geen enkele persoonlijke informatie. Hij onthoudt de bron van een bezoek, de gebruikte zoekmachine, de link waarop geklikt is, het getypte trefwoord en de plaats waar de bezoeker was toen hij de website bezocht. Hij volgt het aantal bezoeken en het tijdschema ervan (eerste en laatste bezoek, huidig bezoek). Deze cookies volgen alleen het bezoek aan onze website en werken alleen wanneer u zich op onze website bevindt.

7.3. Cookies verwijderen

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over de instelling van cookies geïnformeerd wordt en per geval beslist of u de cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt accepteren of weigeren. Bij elke browser is het beheer van de cookie-instellingen anders. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. U vindt deze voor de verschillende browsers onder de volgende links:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=nl

Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Wanneer de cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze websites beperkt zijn. Dit geldt ook voor onze gratis online-ontwerptools zoals Design & Print Online of de WePrint Designer alsmede voor de bestelfunctionaliteit in onze online-winkels.

8. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

U beschikt te allen tijde:
- over het recht op toegang tot informatie die op u betrekking heeft, het recht om deze informatie te laten corrigeren of aanvullen als deze onjuist of onvolledig, misleidend, verouderd of onrechtmatig is, of als deze informatie geactualiseerd, geblokkeerd of verwijderd moet worden, en over het recht bezwaar te maken tegen de overdracht ervan aan derden;
- over het recht om deze informatie te [laten] wissen, of de verwerking van informatie die u betreft te beperken, of over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
- wanneer voor de verwerking toestemming noodzakelijk is, het recht om die toestemming op elk moment in te trekken;
- over het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Dit recht geeft u de mogelijkheid om enkele van uw Persoonsgegevens in een gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U kunt deze dan eenvoudig opslaan of verzenden van het ene informatiesysteem naar het andere, voor persoonlijk hergebruik.

9. De wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit beleid kunt u deze sturen naar info@hazet.igefa.nl. In het geval dat wij er gezamenlijk niet uitkomen en u desondanks van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens of dat een actie met betrekking tot de voorwaarden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens onverenigbaar zou zijn met de bepalingen van onderhavig beleid of de AVG, kunt u een klacht indienen bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht kan op verschillende manieren worden uitgeoefend:
- schriftelijk via een brief per post te sturen naar: Hazet, Pieter Lieftinckweg 30, 1505 HX Zaandam, Nederland
- per e-mail naar: info@hazet.igefa.nl
- bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via hun webadres: klik hier.

Bij deze verzoeken, om uw rechten jegens Hazet uit te oefenen, dient u uw achternaam, voornaam, en e mailadres te vermelden. Als u een verzoek per post indient, sturen wij een bevestiging naar het opgegeven e-mailadres. Indien u dit verzoek per e-mail stuurt, dan vragen wij u dit te doen met het e-mailadres waarmee u bij ons geregistreerd staat. Binnen een termijn van maximaal (1) maand na ontvangst van het verzoek, ontvangt u een antwoord.

U kunt ook op elk gewenst moment uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief intrekken en ons vragen u daarvoor af te melden, door rechtstreeks en gratis contact met ons op te nemen, of via de afmeldingslink die zich in onze nieuwsbrief bevindt.

10. Gebruik van uw Persoonsgegevens bij aanmelding voor een Design & Print-account

Om u aan te melden voor onze Design & Print-diensten, dient u een persoonlijk online account aan te maken waarvoor u uw achternaam, voornaam, en e-mailadres (“persoonsgegevens”) moet opgeven. Uw e mailadres dient als een gebruikersnaam/login van uw account en wij zullen u om uw naam vragen zodat we u kunnen welkom heten op de website en dat u weet dat u verbonden bent. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de Design & Print-service. We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor direct-marketingcommunicatie, tenzij u zich apart op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van Hazet, zoals medewerkers van de klantenservice.

Om te voldoen aan de voorschriften voor de verwerking en verzameling van persoonsgegevens, wordt uw persoonlijke account gemarkeerd voor verwijdering na een inactiviteit van drie jaar. Uw persoonlijke projecten en uw persoonsgegevens worden daarentegen voor een aanvullende periode van 12 maanden bewaard. Als u na afloop van deze aanvullende periode uw persoonlijke projecten niet claimt, zullen we zowel uw persoonsgegevens als uw projecten definitief uit onze database verwijderen.

Verder vereist het uitvoeren van de Design & Print-service dat we toegang hebben tot uw persoonlijke projecten en dat we deze kunnen opslaan. Het kan ook nodig zijn dat de marketingafdeling van Hazet uw opgeslagen projecten raadpleegt voor marktonderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten. Als onderdeel van de technische ondersteuning kunnen wij bovendien, als u dat wenst, uw opgeslagen persoonlijke projecten bekijken en bewerken om uw creaties te optimaliseren of te corrigeren voor het afdrukken.

Als u uw account wilt verwijderen en uw persoonlijke projecten wilt ophalen, neemt u contact op met de klantenservice op het volgende adres: info@hazet.igefa.nl.

Voor meer informatie over onze Design & Print-software, kunt u klikken op de volgende link: klik hier.

11. Gebruik van uw Persoonsgegevens bij aanmelding voor Hazet WePrint-account

Als u een account op Hazet WePrint aanmaakt dan wordt dit account gebruikt om uw aankoophistorie en opgeslagen ontwerpen te bewaren binnen de Hazet WePrint Ontwerp Software. Deze data bevat uw ontwerpen/projecten en uw account details. Uw e-mailadres fungeert als account ID.

Uw data wordt opgeslagen op beveiligde servers en is toegankelijk voor een geselecteerd aantal Hazet medewerkers, zoals onze customer service medewerkers om u ondersteuning te verlenen bij uw ontwerp- en aankoopproces. Wij kunnen uw opgeslagen projecten bekijken en wijzigen met als doel de bestanden en/of orders te optimaliseren en corrigeren voor een beter afdrukresultaat en een juiste uitlevering. Wij zullen uw gegevens alleen voor marketingdoeleinden gebruiken indien u ons daar toestemming voor geeft. U kunt deze toestemming regelen in uw Hazet WePrint-account; hier kunt u ook opt-out aanvinken. U kunt uzelf bovendien altijd afmelden voor onze e-mails door op de opt-out-link te klikken in onze nieuwsbrieven of door contact op te nemen met onze klantenservice via info@hazet.igefa.nl.

12. Koppelingen naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de privacynormen en -praktijken van derden. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen.

13. Opslagperiode van de Persoonsgegevens

Categorieën van PersoonsgegevensRegels voor actieve opslagGegevens van uw gebruikersaccount3 jaar (+12 maanden) na laatste gebruikerscontactGegevens van uw deelname aan de Hazet Cadeau campagne3 jaar na laatste klantcontactPersoonsgegevens voor identificatie voor websitesVan 6 maanden tot 1 jaarCookies   Geldigheidsduur maximaal 13 maandenIdentificatiegegevensDe tijd die nodig is voor de uitvoering van het contract en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Na afloop van de bovengenoemde periodes, kunnen sommige van uw Persoonsgegevens tussentijds worden gearchiveerd om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen, zoals de verplichting om gedurende een periode van zeven (7) jaar facturen te bewaren, overeenkomstig artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

14. Beveiliging van Persoonsgegevens

Hazet doet er alles aan om de beveiliging van Persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden gewijzigd worden of beschadigd raken, of gecommuniceerd worden aan onbevoegde derden. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld of verwerkt voor onbedoelde doeleinden.

Hazet neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van uw Persoonsgegevens te voorkomen. In geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens melden wij dit onverwijld bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform de wettelijke richtlijn tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden.

De verzamelde Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door naar behoren gemachtigd personeel binnen Hazet. Hazet zorgt er ook voor dat elke serviceprovider die zij inschakelt voor de doeleinden van haar verwerkingen, passende beschermingsmaatregelen treft om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

15. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Hazet behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit Privacy statement is laatst gewijzigd op 20 juli 2020.